2022-01-24 16:20:32 Admin

השפעת השינה על פציעות ספורט בקרב ספורטאים

אחד הקריטריונים החשובים בשמירה על תכנית אימונים תקינה הוא שינה.

לשינה תפקיד חשוב במניעת פציעות בקרב ספורטאים במהלך תקופת האימונים.

מטרת המחקר הייתה לחקור האם קיים הבדל באיכות השינה בין שתי קבוצות הנבדקים : ספורטאים שנפצעו במהלך תקופת האימונים, לעומת ספורטאים שלא נפצעו במהלך תקופת האימונים.

שיטה : במחקר השתתפו 24 ספורטאים בגילאי 25-32 העוסקים בתחומי ספורט שונים.
מתוכם 12 ספורטאים שנפצעו ו-12 ספורטאים נוספים שלא נפצעו.

כלי המחקר היה שאלון בנושא איכות שינה המציג 10 שאלות העוסקות בנושא. קבוצת הנבדקים ענתה על השאלון באופן אנונימי. מניתוח השאלונים
נמצא הבדל מובהק באיכות השינה של ספורטאים שנפצעו במהלך האימונים לספורטאים שלא נפצעו.
ספורטאים שלא נפצעו נמצאו כאלו עם איכות שינה טובה לעומת ספורטאים שנפצעו ולהם איכות שינה ירודה ואף עם חשד להפרעות שינה. ממחקר זה ניתן לומר כי שינה טובה חיונית למניעת פציעות בקרב ספורטאים.

*התוכן בכתבה זו אינו מהווה חוות דעת מקצועית, המלצה או תחליף להיוועצות עם מומחה.