תקנון בית ספר לכדורגל

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים.

* התקנון ונהלי ההרשמה כתובים בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

כללי

א.   חוגי עולם הכדורגל יפעלו החל מיום 1.9.2023 ועד ליום 31.7.2024 (להלן: "תקופת הפעילות"). החוגים לא יפעלו בערבי חג, ימי חג וחופשות כפי שמפורט בטבלה בסעיף חופשות.

ב.    פתיחת חוגים והמשך קיומם מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים ובכפוף לכך שהמשתתף/ת כשירים לפעילות גופנית ואינם סובלים מבעיה כלשהי שאינה מאפשרת לקחת חלק בפעילות. 

ג.     עולם הכדורגל יהיה רשאי, על-פי שיקול דעתו, לשנות את תקופת הפעילות, ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות בהודעה מראש.

ד.     עולם הכדורגל רשאי על פי שיקול דעתו לאחד בין קבוצות מאותו הענף ולקבוע את שעת הפעילות.

ה.    המשתתף בחוג יחשב כרשום, רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה המלא, לרבות ביצוע תשלום וכן קריאת התקנון המופיע באתר עולם הכדורגל הנתונים באחריותו.

ו.      עולם הכדורגל שומר לעצמו את הזכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתו לצרכי פרסום ויחסי ציבור.

ז.   עולם הכדורגל שומר לעצמו הזכות לשלוח הודעות עדכון רלוונטיות לפעילות באמצעות הודעות SMS, Whatsapp וכדומה אלא אם תתקבל בקשה מפורשת להימנע מכך. 

ז.    פעילויות החוגים מתקיימות במקומות ששירותם ישכרו לפי צרכי עולם הכדורגל. במהלך השנה ייתכנו ביטול של מספר אימונים זאת בשל צרכי המתקנים המושכרים, וכן עקב תנאי מזג האוויר. במקרה של ביטול, עולם הכדורגל יעשה את מירב המאמצים להחזיר את האימונים בימים ובשעות עפ"י אפשרויותיו.

ח.  לעולם הכדורגל עומדת הזכות לגבות תשלומים נוספים במהלך השנה עבור פעילויות שלא תומחרו מראש וזאת בהודעה מראש תוך פירוט רכיבי התשלומים.

חופשות

בחופשות מועדי ישראל לא מתקיימים חוגים, כמפורט בלוח החופשות. דבר זה נלקח בחשבון בעלות החוג.

שם המועד

תאריך

ראש השנה

17.9-15

יום כיפור

25.9-24

סוכות

6.10-29.9

פסח

30.4-22

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

6.5-5

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה

13.5-12

יום העצמאות

14.5-13

שבועות

13.6-11


בחנוכה ובפורים תתקיים פעילות כרגיל.

בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה תופסק הפעילות בשעה 18:00.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה תתקיים פעילות כרגיל.

בערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תופסק הפעילות בשעה 17:00.

ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לא תתקיים פעילות.

כספים

א.      במקרה של ביטול חוג ע"י עולם הכדורגל, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.

ב.      משתתף החייב כספים לעולם הכדורגל, לא יורשה להשתתף בפעילות של עולם הכדורגל עד לסילוק החוב.

ג.        עבור המחאה חוזרת והוצאת שיקים ממשמרת, יחויב הלקוח בהוצאות עמלה.

ד.      התשלום עבור החוג משוקלל לאורך כל השנה הכולל בתוכו חגים. לכן, בימי חגים וערבי חג כאשר לא מתקיימת פעילות אין החזר כספי.

ה.     פציעה/ מחלה עד 4 שבועות אינה מהווה החזר כספי. החזר כספי יתבצע בגין פציעה/ מחלה אך ורק לאחר השבוע בחמישי ובכפוף לאישור רפואי.

ו.        אין החזר כספי על ערכה הכוללת ביגוד, גרביים ושאר האביזרים.

ביטוח

א.   במקרה בו יש חובה לקיים ביטוח בעלות כספית, יועבר התשלום המלא טרם תחילת הפעילות. אין החזר כספי בגין הביטוח בעת הפסקת פעילות.

ב.    כל המשתתפים הרשומים בעולם הכדורגל בפעילויות השונות מבוטחים ביטוח צד שלישי ע"י משרד החינוך ורק מי שלומד במוסד חינוכי. ילדים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות שנעשה עבורם ע"י משרד החינוך. עולם הכדורגל אינו גובה דמי ביטוח מחוגי הילדים. מובהר בזאת, כי משתתפי החוג מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים בלבד וכי עולם הכדורגל ממליץ על הרחבת הביטוח וכיסוי הפוליסה באופן פרטי עקב כיסויים נמוכים.

ג.      במידה שעולם הכדורגל יחויב לקיים ביטוח עפ"י חוק הספורט, עולם הכדורגל רשאי לגבות תשלום נוסף עבור הביטוח.

רישום לחוגים

א.      ההרשמה לחוגים הינה באמצעות אתר האינטרנט לאחר מילוי טופס הרשמה.

ב.      בעת ההרשמה יש למלא את כל הפרטים. התשלום עבור החוג יועבר לעולם הכדורגל טרם האימון הראשון.

ג.  נתוני ההרשמה לכלל פעילויות עולם הכדורגל באתר האינטרנט מתעדכן מעת לעת ובכל זאת ייתכן מצב בו יירשמו לחוג משתתפים מעבר למכסה המקסימאלית שנקבעה. עולם הכדורגל מתנצל מראש אם יקרה מצב שכזה ומסיר מעליו את האחריות המשפטית )אם ישנה כזו) למחויבות רישום כלפי המשתתף.

ד.      רישום דרך האינטרנט מהווה חתימה והסכמה לכתוב בתקנון זה.

ה.   כל משתתף רשאי לקחת חלק באימון ניסיון אחד לפני ביצוע הרישום. שיעור הניסיון הינו בעלות ויחויב בשיעור יחסי בהתאם לעלות החוג החודשית במוקדים השונים.

הנחות

א.   הרשמה מוקדמת בחודש אוגוסט תזכה את הנרשם במתנה מטעם עולם הכדורגל. סוג המתנה ושוויה נתון לשיקול דעתו הבלעדי של עולם הכדורגל.

ב.      ילד שני או חוג שני לאותו החבר: 10% הנחה ממחיר החוג הזול יותר לילד אחד (בהצגת ספח של ת"ז).

ג.       אין כפל הנחות.

ד.     קבלת ההטבות מותנית בהשתתפות בתקופת הפעילות כולה. במקרה של ביטול במהלך תקופת הפעילות תבוטל ההטבה ו/או ההטבות, ויחולו הוראות סעיף "ביטול השתתפות".

ה.      עולם הכדורגל שומר לעצמו הזכות להוסיף ו/או לבטל בכל עת ההטבות לעיל.

תנאי תשלום

א.      ניתן לשלם החל מחודש אוגוסט כאשר התשלום יהיה תשלום שנתי עבור כלל החוג.

ב.       משתתף שלא יעמוד בתנאי זה, יהא עולם הכדורגל רשאי להפסיק את השתתפותו, וזאת לאחר התראה מוקדמת.

ג.      כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. שיעור הניסיון הינו בעלות ויחויב בשיעור יחסי בהתאם לעלות החוג החודשית במוקדים השונים.

ביטול השתתפות

א.      בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול שיומצא לעולם הכדורגל. לפתיחת ומילוי הטופס לחץ כאן. 

ב.    ניתן לשלוח את הטופס הנ"ל באמצעות הפקס ו/או המייל של עולם הכדורגל, ובמקרים אלו יש לוודא את קבלת הטופס. לא ייעשו ביטולים בטלפון או דרך המאמנים. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר ועניין.

ג.       בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה אך ורק עד לתאריך 20.02.2024 לאחר תאריך זה לא יהיו ביטולים והחזרים.

ד.    ביטול חוג יחויב בתשלום מלא של אותו החודש בנוסף לדמי ביטול בסך 100 ₪. המשתתף זכאי להשתתף עד לסוף החודש. אין החזר כספי בגין ביטוח.

ה.   בביטול חוג של משתתף שזכה להנחה בהתאם לסעיף "הנחות", תבוטל ההטבה ו/או ההטבות וישולם ההפרש בין המחיר המלא לבין מחיר החוג לאחר ההנחה עבור כלל התקופה טרם הביטול בתוספת דמי ביטול לפי הוראותיו של סעיף זה ובתנאי כי הבקשה להפסקת הפעילות הוגשה עד לתאריך 20.2.2024.

ו.       היעדרות ממושכת בגין מחלה מעל לחודש תזכה בהחזר עבור תקופתה זו כנגד הצגת אישור רפואי מתאים בו מודגש כי לא ניתן היה לקיים את הפעילות. עד 4 שבועות של פציעה אין החזר כספי.

ז.        במקרה בו לא ייפתח חוג משיקולי עולם הכדורגל יוחזר הכסף במלואו לנרשם.

ח.      אין החזר תשלום בגין ביטוח שבוצע ע"י עולם הכדורגל.

ט.  לצורך הוספה על המונח "כוח עליון" יצוין כי במקרה של צמצום פעילות המשק ופעילות עולם הכדורגל לפעילות חלקית או מקוונת, זאת על-ידי הטלת מגבלות כתוצאה מהכרזה על מצב חירום ו/או התקנת תקנות צו שעה ו/או עצירת המשק בהוראת מדינת ישראל, הן בגין התפרצות נגיף והן בשל כל סיבה אחרת הרי שעולם הכדורגל יקיים את הפעילות החלקית המותרת ועל ההורים להמשיך ולאפשר את המשך פעילות המשתתפים במתכונת המצומצמת, מפגשים פרונטאליים או מקוונים בהתאם להוראות הדין ויבוצע חיוב בגין המפגשים גם אם בחרו ההורים שלא לאפשר לילד את המשך ההשתתפות בחוג. במידה ולא יהיה ניתן לקיים את הפעילות באופן מקוון, מסיבה מקצועית, לא יתבצע חיוב עבור מפגשים אלה. 

     למען הסר ספק, במקרה בו פעילות החוג הופסקה במהלכו של החודש, לא יוחזר התשלום בגין הימים הנותרים של אותו החודש. המפגשים בימים הנותרים באותו החודש יושלמו במהלך השנה בהודעה מראש.

     עולם הכדורגל רשאי להעביר, בהתאם לאפשרויותיו ובהודעה מראש, את הפעילות למקום אחר בעיר בה מתקיימים המפגשים, זאת במקרה בו תוגבל הגישה  למקום האימונים הקבוע ולא יינתן החזר כספי בגין העברת הפעילות למקום אחר.

י.    משתתף אשר נכנס לבידוד אינו זכאי להחזר כספי עבור התקופה בה שהה בבידוד. 

      משתתף שחלה במחלת הקורונה יקבל זיכוי כספי מהיום בו חלה ועד חזרתו לפעילות, זאת לאחר הצגת אישור רפואי. 

הצהרת בריאות

א.  בהרשמה לפעילות דרך האתר מבין הלקוח ומצהיר, כי לנרשם/ים לפעילות אין מגבלות רפואיות, ומסוגלים לעמוד במאמץ הדרוש לאופי הפעילות.

ב.   במידה שקיימת בעיה בריאותית, יש להמציא אישורים מתאימים לעולם הכדורגל דרך הפקס ו/או המייל ובמקרים אלו יש לוודא את קבלת המסמכים.


מחכים לראותכם!

עולם הכדורגל בהדרכת מור שקד