2022-01-24 15:48:31 Admin

כיצד שליטה עצמית של שחקניות כדורגל משפיעה על ההישגים האישיים והקבוצתיים

בחיינו ניצבים בפנינו אתגרים שונים במגוון התחומים שדורשים מאתנו להתמודד באמצעות שליטה עצמית עם דחפים פנימיים ונטיות לתגובות מסוימות שעלולים להביא אותו להתנהגות מזיקה.

ספורטאי הספורט ההישגי מתמודדים עם לחץ גבוה ורגשות להם יכולים להיות השלכות פיזיולוגיות וקוגניטיביות. היעדר שליטה עצמית/שליטה עצמית נמוכה יכולה להיווצר התמודדות לא נכונה ומזיקה להישגיהם.

בספורט הקבוצתי האחריות המוטלת על הספורטאים בשליטה עצמית כפולה, שכן תגובותיהם החיוביות והשליליות למצבים שונים עלולים להשפיע לא רק על הישגיהם אלא גם על הישגי הקבוצה כולה.

במחקר המטרה העיקרית הייתה לבחון את הקשר בין השליטה העצמית של ספורטאים במסגרת ספורט קבוצתי הישגי לבין תפקודם והישגיהם בהיבט האינדיבידואלי ובהיבט הקבוצתי.

במסגרת המחקר השתתפו 44 שחקניות כדורגל מליגת העל לנשים בישראל מ-6 קבוצות כדורגל. בשלב הראשון של המחקר חולקו למשתתפות שאלונים שלפיהם נבחנה רמת השליטה העצמית שלהן. בשלב השני נאספו נתונים מהקלטות של משחקים שונים שעל פיהם ניתן היה למדוד את תפקודן של השחקניות (מדידת ביצוע עבירות באמצעות קבלת כרטיסים צהובים ואדומים) והישגיהן (הבקעת שערים) במהלך המשחק עצמו.

מניתוח נתוני המחקר לא נמצא קשר בין שליטה עצמית לבין תפקוד השחקניות (קבלת כרטיסים צהובים ואדומים) ולא נמצא קשר בין שליטה עצמית למספר השערים שהובקעו. עם זאת, נמצא כי בקרב חלק מהקבוצות קיים קשר שלילי בין שליטה עצמית למספר השערים, קרי ככל שהשליטה העצמית גבוהה יותר כך מספר השערים שהובקעו נמוך יותר. בנוסף, נמצא קשר חיובי בין מספר המשחקים לבין התפקוד במשחק והבקעת שערים, קרי ככל ששחקנית שיחקה יותר משחקים כך קיבלה יותר כרטיסים צהובים ואדומים והבקיעה יותר שערים.

בהיבט האישי עלה מהתוצאות כי קיים קשר שלילי בין השליטה העצמית של שחקנית לבין התפקוד במשחק, קרי ככל שרמת השליטה העצמית של שחקנית גבוהה יותר כך קיבלה פחות כרטיסים צהובים ואדומים, אולם לא נמצא קשר מובהק בין רמת השליטה העצמית של שחקנית למספר השערים שהבקיעה.

חלק מהתוצאות שהתקבלו מתיישבות עם מסקנותיהם של מחקרים קודמים שנערכו בנושא, אולם קיימת סתירה בין התוצאות עצמן (בהיבט האישי לפיהן קיים קשר בין שליטה עצמית לבין תפקוד השחקניות במשחק לעומת התוצאות שהתקבלו בהיבט הקבוצתי לפיהן אין קשר בין שליטה עצמית לבין תפקודן של השחקניות. מכך ניתן להסיק כי מדגן המחקר הינו קטן מדי לשם קבלת תוצאות המשקפות את המציאות.  

גם באשר לקשר בין שליטה עצמית לבין הבקעת שערים לא נמצא קשר באופן מובהק. במסגרת התוצאות שהתקבלו בניתוח הנתונים בהיבט הקבוצתי לא נמצא קשר בין השניים, אולם יחד עם זאת במסגרת קבוצות 4,3 נמצא קשר שלילי בין שליטה עצמית להבקעת שערים- דבר שיכול לרמז לתוצאות במסגרת מחקר עתידי שיכלול מדגם גדול יותר. 


נכתב ע"י מור שקד, בעלי שקד ספורט, בעלת תוארB.Ed  בחינוך גופני ותנועה ותואר M.Ed בקידום בריאות.

*התוכן בכתבה זו אינו מהווה חוות דעת מקצועית, המלצה, תחליף להיוועצות עם מומחה או קבלת ייעוץ רפואי.