תקנון מחנות אימונים

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי הרישום והתשלומים.

* התקנון ונהלי ההרשמה כתובים בלשון זכר אך מתייחס לשני המינים.

כללי

א. מחנות האימונים יפעלו במסגרת מועדון הכדורגל מכבי "כשרונות" רמת גן בתקופות, בימים ובשעות שיקבע המועדון ועליהם תינתן הודעה מראש. 

ב. פתיחת המחנה והמשך קיומו מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים.

ג. המועדון רשאי, על-פי שיקול דעתו, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד קבוצות בהתאם לדרישה.

ד. המשתתף במחנה יחשב כרשום, רק לאחר שסיים את תהליך ההרשמה המלא, לרבות מילוי טופס ההרשמה הנלווה שישלח בטרם פתיחת המחנה, לאחר ביצוע התשלום מלא וכן קריאת תקנון זה במלואו הנתונה באחריותו.

ה. המועדון שומר לעצמו את הזכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתו לצרכי פרסום ויחסי ציבור.

ו. במהלך המחנה ייתכנו ביטולים זאת עקב אילוצים שונים של המועדון לרבות בשל תנאי מזג האוויר. במקרה של ביטול, המועדון יעשה את מירב המאמצים להחזיר את ימי ו/או שעות הפעילות בימים ובשעות עפ"י אפשרויותיו.

ז. למועדון עומדת הזכות לגבות תשלומים נוספים עבור פעילויות שלא תומחרו מראש וזאת בהודעה מראש תוך פירוט רכיבי התשלומים.


כספים

א. במקרה של ביטול, אין החזר כספי של התשלום לנרשמים.

ב. משתתף החייב כספים למועדון, לא יורשה להשתתף בפעילות המועדון עד לסילוק החוב.


ביטוח

א. במידה ויש חובה לקיים ביטוח בעלות כספית, יש לשלם תשלום מלא בתחילת הפעילות. אין החזר כספי בגין הביטוח בעת הפסקת פעילות.

ב. כל המשתתפים הרשומים במועדון בפעילויות השונות מבוטחים ביטוח צד שלישי ע"י משרד החינוך ורק מי שלומד במוסד חינוכי. ילדים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות שנעשה עבורם ע"י משרד החינוך. המועדון אינו גובה דמי ביטוח ממחנות האימונים לילדים. מובהר בזאת, כי משתתפי המחנה מבוטחים בביטוח תאונות אישיות לתלמידים בלבד וכי המועדון ממליץ  על הרחבת הביטוח וכיסוי הפוליסה באופן פרטי עקב כיסויים נמוכים.

ג. במידה והמועדון יחויב לקיים ביטוח עפ"י חוק הספורט, המועדון רשאי לגבות תשלום נוסף עבור הביטוח.


רישום למחנות האימונים

א. הרישום עבור כל מחנה יתבצע באמצעות טופס הרשמה נלווה שישלח טרם פתיחת המועדון ויפורסם באתר. 

ב. ההרשמה לכל מחנה הינה עבור תקופת פעילות המחנה כולה. לא תתאפשר הרשמה לחלק מהתקופה.

ג. משתתף יחשב כרשום למחנה לאחר שמילא את טופס ההרשמה הנלווה, לאחר שביצע את התשלום והעבירו לידי המנהלת המקצועית מור שקד ולאחר שקיבל את אישור המועדון להשתתפות בו. 

תנאי תשלום

א. עלות פעילות כל מחנה תקבע על ידי המועדון ותינתן הודעה על כך עם פתיחת ההרשמה. 

ב. משתתף שלא יעמוד בתנאי זה, יהא המועדון רשאי להפסיק את השתתפותו, וזאת לאחר התראה מוקדמת.


ביטול השתתפות

א.  אין החזר כספי בגין ביטוח.

ב. במידה והמחנה לא ייפתח משיקולי המועדון יוחזר הכסף במלואו לנרשם.

 

הצהרת בריאות

א. בהרשמה לפעילות מבין הלקוח ומצהיר, כי למשתתף בפעילות אין מגבלות רפואיות, והוא מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לאופי הפעילות.

ב. במידה וקיימת בעיה בריאותית, יש להמציא אישורים מתאימים למועדון דרך המייל Mshaked20@gmail.com ובמקרים אלו יש לוודא את קבלת המסמכים.

 

הגנת הפרטיות

הצהרה המידע הכלול בטופס זה או שנימסר או שיימסר בעתיד על ידי נמסר בהסכמתי וברצוני המלאים ויישמר במאגרי המידע שלכם או אצל גורם אחר מטעמכם.

ידוע לי כי המידע ישמש לצורך ניהול, תפעול, שיווק וטיפול בכל ענייני פעילות הספורט וכן לצורך עיבודים סטטיסטיים, פילוח מידע ו/או שירותים נלווים אחרים. עפ"י הצורך, יועבר המידע לגורמים קשורים שונים האמורים לתמוך בפעילות האמורה.

ידוע לי כי באפשרותי לבקש, לקבל ולתקן את המידע אודותיי, הנמצא במחשבים אצלכם.

ניתנת הסכמתי להעברת המידע לישות משפטית אחרת במידה וזו תפסיק את פעילותה.

ניתנת הסכמתי לפניות בדיוור ישיר, להצעות ושיווק מוצרים ושירותי ספורט, דברי פרסומת ואחרים.

ידוע לי כי אוכל בכל עת לבקש ביטול הסכמתי זו ע"י פניה חוזרת לעולם הכדורגל בכתב באמצעות המייל ו/או פקס, ובמקרים אלו יש לוודא את קבלת הטופס.

מחכים לראותכם!


טופס הרשמה מחנה אימונים פסח 2024

טופס הרשמה מחנה אימונים חנוכה 2023